Warunki uczestnictwa, zmian i anulacji / Regulamin

 

Zasady osobistego uczestnictwa w kongresie opisane są w regulaminie (do pobrania w formacie pdf).

Zasady udziału online w kongresie opisane są w regulaminie kongresu online (do pobrania w formacie pdf).

Kongres przeznaczony jest dla osób upoważnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi. Podczas rejestracji prosimy o podanie numeru prawa wykonywania zawodu lekarza (PWZ) lub uzasadnienie uprawnienia.

Biuro Organizacyjne / Organizator logistyczny (Sprzedawca usług): firma PAIZ Konsulting Sp. z o.o. ul. Czeremchowa 21, 20-807 Lublin, NIP 712-22-77-054, REGON 430844937, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS 0000052339, wysokość kapitału zakładowego – 125.000,00 zł, tel. kom. 693 067 914, tel. (81) 534 71 48, (81) 534 71 49, fax. (81) 534-71-50, e-mail: kongres@skolamed.pl, świadczące usługi związane z organizacją kongresów, konferencji i wystaw oraz usługi turystyczne pod własną marką: Biuro Kongresów SKOLAMED.

Warunkiem zamówienia uczestnictwa w Kongresie  jest przesłanie formularza zgłoszenia w formie elektronicznej. Po otrzymaniu formularza zgłoszenia Biuro Organizacyjne wysyła do Uczestnika pisemne przyjęcie zamówienia (rejestracji uczestnika), co oznacza zawarcie Umowy.

Uczestnictwo w konferencji jest imienne. Opłaty mogą zostać przepisane na inną uprawnioną osobę jedynie po akceptacji Organizatora.

W zależności od wybranego wariantu udziału obowiązują następujące zasady:

Uczestnictwo osobiste:

Wpłata pełnej należności za zamawiane usługi powinna nastąpić w terminie 7 dni od otrzymania potwierdzenia, że udział osobisty jest możliwy (potwierdzenia będą rozsyłane na ok. miesiąc przed kongresem). Biuro Organizacyjne ma prawo odstąpić od umowy w przypadku, jeśli nie otrzyma od Uczestnika wymaganej wpłaty w tym terminie.

Z uwagi na możliwość zmiany obostrzeń epidemiologicznych zastrzegamy sobie w każdym momencie prawo zamiany uczestnictwa osobistego na online jak również odwołania / zmiany terminu kongresu. W takim przypadku cała wpłata zostanie zwrócona.

Uczestnictwo online:

Kilka dni przed konferencją otrzymacie Państwo mailem link do transmisji ZOOM oraz kod dostępu umożliwiający zalogowanie się do transmisji. Link i kod dostępu zostanie wysłany mailem na adres Państwa poczty elektronicznej, podany przy rejestracji.

 

Uczestnicy mają prawo do całkowitej lub częściowej anulacji zamówienia i zwrotu wniesionych opłat (o ile były wymagane) po potrąceniu kosztów manipulacyjnych na zasadach opisanych poniżej. Zmiany i anulacje przyjmuje wyłącznie Biuro Organizacyjne. Obowiązuje forma pisemna z podaniem numeru rachunku bankowego, na które zwrócimy refundowaną kwotę.

Potrącenia opłaty manipulacyjnej w przypadku anulacji:

Opłaty rejestracyjne:

  • do dnia 6 października 2020 - rezygnacja bez naliczania kosztów, zwracana jest pełna wpłata
  • od dnia 7 października 2020 do dnia 22 października 2020 – potrącenie opłaty manipulacyjnej w wysokości 30 % wartości anulowanego zamówienia
  • od dnia 23 października 2020 r. - potrącenie 100 % wartości zamówienia, zwrot nie przysługuje

 

Uczestnik będący osobą fizyczną (konsument w rozumieniu kodeksu cywilnego), który dokonał zgłoszenia za pośrednictwem kanałów internetowych, może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia (tj. dnia otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia / rejestracji). Prawo do odstąpienia przysługuje nie później jednak, niż do dnia rozpoczęcia Konferencji (tzw. „prawo do namysłu” Art. 27 Ustawy o prawach konsumenta z 30.05.2014 r.). Prawo do odstąpienia nie dotyczy usług noclegowych, gastronomii, udziału w imprezach rozrywkowych. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji powinna być dokonana w formie pisemnej poprzez wypełnienie formularza odstąpienia, który znajduje się na stronie internetowej Konferencji.
Firma PAIZ Konsulting Sp. z o.o. wpisana jest do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Województwa Lubelskiego pod nr 47. Usługi turystyczne świadczone są na podstawie Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz. U. poz. 2361) oraz kodeksu cywilnego.

Ewentualne reklamacje dotyczące usług PAIZ Konsulting Sp. z o.o. proszę zgłaszać w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty realizacji usług. Biuro Organizacyjne rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni.

* * *

Od 1 stycznia 2020 r. fakturę do wpłaty zarejestrowanej na kasie fiskalnej i potwierdzonej paragonem możemy wystawić tylko wtedy, jeżeli paragon ten zawiera NIP nabywcy.

Wpłaty od osób indywidualnych, które nie podały jednocześnie danych do wystawienia faktury (np. nie przesłały formularza rejestracyjnego), rejestrujemy na kasie fiskalnej w formie paragonu (niezależnie od sposobu zapłaty). Zgodnie z aktualnymi przepisami do takiej wpłaty NIE BĘDZIEMY MOGLI WYSTAWIĆ FAKTURY VAT.

Wyjątkiem są sytuacje, gdy wpłacający podał jednocześnie z dokonaniem wpłaty co najmniej NIP nabywcy, który mogliśmy wpisać na paragonie oraz poprosił nas o wystawienie faktury VAT nie później niż 15-go kolejnego miesiąca po dokonaniu wpłaty. Fakturę VAT możemy wystawić wyłącznie dla tego nabywcy, którego NIP uprzednio otrzymaliśmy i który jest wpisany na paragonie.